Cywryd Rhan

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi

Yn y cam yma, hoffem gael adborth ar y cwestiynau canlynol:

1. A allwch nodi tri pheth y dylid eu cynnwys mewn gwelediageth newydd ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru?

2. Beth yw'r materion allweddol y mae'n rhaid i'n cnedl fynd i'r afael â nhw fydd yn helpu i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon?

3. Beth arall fyddech chi'n hoffi ei ddweud wrthym?

Cofiwch leisio eich barn ac ymuno yn y sgwrs 

Shape the Conversation Cymraeg

Dros y misoedd nesaf

Yn ystod y misoedd sydd i ddod byddwn yn eich gwahodd chi i gymryd rhan mewn sawl ffordd fel eich bod yn gallu rhoi eich barn i ni am y weledigaeth ar gyfer chwaraeon yn y dyfodol yng Nghymru.

Bydd sawl ffordd i gyfrannu at Y Sgwrs Genedlaethol, gan gynnwys y canlynol:

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth yma'n fuan, gan gynnwys dyddiadau'r gweithdai ble gallwch chi leisio eich barn.

Rydym wedi paratoi cynllun sy'n datgan sut rydym yn bwriadu cynnwys pobl. Cysylltwch â ni os oes gennych chi syniadau ychwanegol yr hoffech i ni eu hystyried. 

Cysylltwch â ni 

  • Anfon e-bost - feedback@sport.wales 
  • Ysgrifennu atom ni - Chwaraeon a Fi - Y Sgwrs, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW
  • Ffonio - 0300 300 3119
  • Dylai newyddiadurwyr sydd ag ymholiad y wasg ffonio swyddfa'r wasg 

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS