Disgrifiad Rôl Cydlynydd Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol

Disgrifiad Rôl Cydlynydd Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol

Swydd:                      2 x Cydlynydd Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin       

Yn atebol i:                Rheolwr Rhaglen Ranbarthol y Brifysgol a Chwaraeon Cymru           

Hyd:                          1 xInterniaeth lawn amser, 37 awr yr wythnos, o 30ain Awst - Mawrth 31ain 2017

                                1 x Interniaeth rhan amser, 27 awr yr wythnos,  o 30ain Awst - Mawrth 31ain 2017

Cyflog:                        £6.70 yr awr  

Dyddiad Dechrau:           Cyn gynted â phosib (Medi 2016 yn Y Gogledd)

Disgrifiad cyffredinol o'r rôl:

Gweledigaeth y sector chwaraeon yng Nghymru yw 'uno cenedl sy'n caru'r campau' sy'n dyheu am weld 'pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes' a 'chreu cenedl o bencampwyr'. Bydd yr interniaethau cyffrous hyn yn helpu i gyflawni'r weledigaeth hon, drwy sicrhau bod pobl ifanc yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau i gefnogi ymwneud pobl ifanc â gweithgarwch corfforol. Hefyd bydd pob interniaeth yn parhau i gefnogi partneriaid lleol i ddatblygu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc ar lefel ranbarthol.                                         .

Bydd y Cydlynwyr yn meithrin perthnasoedd gyda chydweithwyr allweddol yn y rhanbarth o'r prifysgolion, y consortia addysg, ysgolion, colegau, Chwaraeon Cymru, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol er mwyn sbarduno datblygiad yr agenda Llythrennedd Corfforol a rhaglen y Llysgenhadon Ifanc ledled y rhanbarth, i sicrhau bod ganddynt broffil uchel yn yr ysgolion. Dyma rôl ddatblygu gyda chyflog a bydd yn gyfle i rywun wneud y canlynol:                                                      

 • dysgu sgiliau newydd a chael profiad o weithio o ddydd i ddydd yn y sectorau addysg a chwaraeon
 • cael cefnogaeth gan staff y brifysgol a Chwaraeon Cymru
 • ymwneud â Datblygiad Proffesiynol Parhaus a chael cynllun datblygu personol      
 • creu rhwydwaith o gysylltiadau ledled y sector chwaraeon
 • bod mewn gwell sefyllfa i ymgeisio am swyddi yn y sectorau addysg a chwaraeon   

Cyfrifoldebau Penodol:

 • Cefnogi datblygiad Llythrennedd Corfforol mewn clystyrau ysgol sydd wedi'u datgan ledled y rhanbarth
 • Cefnogi partneriaid ledled y rhanbarth, gan gynnwys y Llysgenhadon Ifanc, i ddadansoddi'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol er mwyn datblygu a chyflwyno ymyriadau a phrosiectau seiliedig ar dystiolaeth i gael mwy o bobl ifanc i wirioni ar chwaraeon, gyda ffocws penodol ar y clystyrau ysgol sydd wedi'u datgan
 • Cefnogi partneriaid yn y rhanbarth i annog ysgolion i gymryd rhan yn Arolwg Chwaraeon Ysgol 2017
 • Cefnogi partneriaid ledled y rhanbarth i ddatblygu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc ymhellach drwy feithrin perthnasoedd gyda phartneriaid lleol; cefnogi hyfforddiant a chynadleddau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc; rheoli grŵp llywio rhanbarthol o Lysgenhadon Ifanc fel sail i benderfyniadau; rhannu gwybodaeth a newyddion da gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, i ddangos a hybu effaith y Llysgenhadon Ifanc
 • Cefnogi datblygu'r Llysgenhadon Ifanc mewn prifysgolion                
 • Cefnogi prifysgolion i gasglu data Her y Ddraig                     

 

Manylion y Person

Cydlynwyr Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol

Dylai'r ymgeiswyr am y cyfle hwn allu bodloni rhai o'r meini prawf canlynol, neu'r holl feini prawf, neu fod yn fodlon dysgu. Asesir hyn yn y broses ymgeisio a chyfweld:            

Profiad a Gwybodaeth               

 • Wedi Arwain neu Wirfoddoli mewn addysg gorfforol, gweithgaredd corfforol a chwaraeon mewn o leiaf un o'r sefyllfaoedd canlynol: Addysg gorfforol gwricwlaidd, chwaraeon ysgol allgyrsiol, chwaraeon cymunedol / clwb, digwyddiadau chwaraeon lleol  
 • Deall pwysigrwydd llais y disgybl                 
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn gyda gallu i gyfathrebu'n hyderus ac yn effeithiol gydag unigolion a grwpiau             
 • Profiad o weithio gydag ac ochr yn ochr ag eraill er mwyn cwblhau prosiect gyda chanlyniadau penodol
 • Profiad o gynhyrchu a chyflwyno adroddiadau ysgrifenedig a llafar o safon uchel i gynulleidfaoedd amrywiol
 • Profiad o ddefnyddio ystod o dechnoleg ddigidol (gan gynnwys Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Apiau a chyfryngau cymdeithasol)
 • Gwybodaeth am Lythrennedd Corfforol a Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc
 • Gwybodaeth am waddol digwyddiadau mawr fel y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Gemau'r Gymanwlad a'r effaith ar gyfranogiad pobl ifanc             

·        Sgiliau, Galluoedd a Nodweddion Personol     

 • Cyfathrebu'n effeithiol ag ystod o bartneriaid 
 • Rheoli'r hunan a blaenoriaethau gwaith yn effeithiol
 • Gweithio'n annibynnol ac fel aelod o dîm 
 • Dangos brwdfrydedd tuag at weithio gyda phobl ifanc a chreu cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau arwain     
 • Defnyddio blaengaredd a chreadigrwydd
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch cerbyd eich hun
 • Byddai gallu cyfathrebu yn y Gymraeg o fantais ar gyfer rhai o'r rhanbarthau   
 •  Cydlynwyr Llysgenhadon Ifanc Rhanbarthol              

 Cyflog:             £6.70 yr awr    

Oriau:              1 swydd lawn amser, 37 awr yr wythnos, a 1 swydd rhan amser, 27 awr yr wythnos, tan Fawrth 2017

Hyd:                 Swyddi llawn amser a rhan amser tan Fawrth 31 ain 2017

Lleoliad:          Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), Caerfyrddin

Gweledigaeth y sector chwaraeon yng Nghymru yw 'uno cenedl sy'n caru'r campau' sy'n dyheu am weld 'pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes' a 'chreu cenedl o bencampwyr'. Mae 2 interniaeth gyffrous ar gael, a fydd yn helpu i gyflawni'r weledigaeth hon, drwy sicrhau bod pobl ifanc yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau i gefnogi ymwneud pobl ifanc â gweithgarwch corfforol. Hefyd bydd pob interniaeth yn parhau i gefnogi partneriaid lleol i ddatblygu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc ar lefel ranbarthol.                                      

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr allweddol yn y brifysgol yn ogystal â Chwaraeon Cymru, consortia addysg, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol er mwyn sbarduno datblygiad yr agenda Llythrennedd Corfforol a rhaglen y Llysgenhadon Ifanc ledled y rhanbarth, i sicrhau bod ganddynt broffil uchel yn yr ysgolion.                   

Fel rôl ddatblygu, bydd yn gyfle i chi ddysgu sgiliau newydd a chael profiad o weithio o ddydd i ddydd yn y sectorau addysg a chwaraeon. Hefyd byddwch yn cael cefnogaeth a chyfle i greu rhwydwaith o gysylltiadau ledled y diwydiant, er mwyn i chi fod mewn gwell sefyllfa i ymgeisio am swyddi yn y dyfodol yn y sectorau addysg a chwaraeon.                                                     Dylai pob ymgeisydd fod â gwybodaeth am lythrennedd corfforol ac am raglen y Llysgenhadon Ifanc, yn ogystal â diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc.

Darllenwch ddisgrifiad y swydd a manylion y personac anfonwch eichCVa llythyr yn

cyd-fynd yn amlinellu pam rydych yn addas ar gyfer y swydd i  

kirsty.edwards@uwtsd.ac.uk erbyn  5pm ar Dydd Mercher 13eg Gorffenaf 2016.  Bydd y cyfweliad yn cael ei gynnal arddydd Llun 18 Gorffennaf, 2016 ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin gyda dyddiad dechrau ar Dydd Mawrth 30 Awst.